Affärsjuridik

AFFÄRSJURIDIK

Vi bistår företag och företagare med att upprätta affärsavtal, utforma köp- och försäljningsvillkor samt hjälper till med avtalsgranskning och förlikningsförhandling vid tvist. Om tvisten hamnar i domstol företräder vi er även i domstol.

Arbetsrätt/Arbetsmiljörätt

NK:s jurister bistår klienter i alla sorters arbetsrättsliga frågor. Vi upprättar anställningsavtal och andra avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare, exempelvis VD-avtal och andra ledningspersoner. NK:s jurister biträder vid uppsägningar, övertalighet, omorganisationer och förändringar i samband med överlåtelser och fusioner, vilket bl.a. innefattar förhandlingar med fackliga organisationer. Vi företräder också såväl arbetsgivare som enskilda anställda i tvister föranledda av uppsägningar eller rörande brott mot konkurrensklausuler, företagshemligheter och liknande.

Associationsrätt / Bolagsrätt

All affärsverksamhet drivs genom någon form av association (handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, enkelt bolag, ekonomiska föreningar m.m.). Bostadsrättsföreningar tillhör även detta verksamhetsområde. Vi hjälper till vid bildandet av bostadsrättsföreningar och andra därtill anknutna frågor. Den vanligaste associationsformen är aktiebolag. Den drivs som huvudregel utan personligt ansvar för ägare, styrelseledamöter, VD eller andra ledningspersoner. Det finns dock undantag som innebär att dessa personer kan bli personligt betalningsansvariga för aktiebolagets förpliktelser. NK:s jurister hjälper dig att undvika att du blir personligt betalningsansvarig genom förebyggande åtgärder förankrad i advokatbyråns gedigna kompetens.

Advokatbyrån NK:s kompetens omfattar också rådgivning och biträde i samband med exempelvis bolagsbildning, aktieägaravtal, vinstutdelning och annan värdeöverföring, låneförbud, aktieägartillskott, fusioner, teckningsoptioner, konvertibla lån och incitamentsprogram för ledning och anställda.

NK:s jurister är medvetna om att kapitalanskaffningen är central för er och att den innefattar allt från emissioner av aktier, aktieägarlån, kapitalandelslån till mer komplicerade finansieringsformer och hybridfinansiering. Vi hjälper till att skapa och strukturera klientanpassade lösningar inom just dessa områden

  • Bildandet av association som exempelvis bolag eller förening
  • Kapitalanskaffning enligt ovan
  • Utgivande av konvertibler, nya aktier, optioner
  • Ägarfrågor innefattande upprättande av alla typer av aktieägaravtal och andra kompanjonsavtal
  • Biträde som ordförande eller sekreterare vid bolagsstämma eller föreningsstämma
  • Deltagande som styrelseledamot
  • Upprättande av styrdokument för styrelse såsom VD-instruktion och arbetsordning
  • Omstrukturering och koncernfrågor
  • Kapitalbrist- och täckningsregler vid kontrollbalansräkning
  • Styrelseansvarsfrågor

Fastighets, hyres och entreprenadrätt

Advokatbyrån NK ger rådgivning vid privat och kommersiell överlåtelse/köp av fastighet. Vi granskar och upprättar olika avtal vid t.ex. överlåtelse av fast egendom med eller utan byggnad, överlåtelse av bostadsrätt (KöpL), upplåtelse av servitut och arrende, avtal om samäganderätt mellan samägare, uthyrning av kommersiella lokaler.

NK:s jurister bistår vid hyresfrågor där daglig hyresrättslig rådgivning lämnas, företräder i hyresförhandlingar och hyrestvister, upprättar hyreskontrakt m.m.

Entreprenadrätt avser avtalsförhållandet mellan entreprenör och beställare/byggherre. Även förhållandet mellan entreprenör och underentreprenör samt de inköp som sker gällande material till ett bygge. I ett vidare perspektiv faller även avtalsförhållandet med den tekniska konsulten in. Vi har kompetensen och erfarenheten av att tolka byggbranschens standardavtal på området (AB 04/ ABT 06/ ABK 09, ABS 09 m.fl.).

NK:s jurister biträder såväl beställare/byggherrar, entreprenörer som tekniska konsulter löpande under hela byggprocessen.

EU – rätt

Vid tillämpningen av de svenska reglerna är det även nödvändigt att känna till och ha kunskaper om bakomliggande EU-lagstiftning och rättspraxis från EU-domstolen. Advokatbyrån NK har omfattande erfarenhet av tillämpning och tolkning av såväl EU-lagstiftning som svenska regelverk som genomfört EU-lagstiftningen.

EU-rätten utgör alltså ett självständigt rättssystem, men ingår också som en integrerad del i medlemsstaternas nationella rättsordningar. Den nationella domstolen, liksom alla andra domstolar i EU:s medlemsländer, måste följa EU-domstolens förklaring i s.k. förhandsavgöranden. EU-rätten tillämpas alltså av nationella domstolar, men EU-domstolen har högsta tolkningsrätt.

NK:s jurister ger råd och biträder klienter inom framförallt det EU-rättsliga regelverket som berör finansrörelserätt (bank- och försäkringsrörelserätt), miljörätt, konkurrensrätt, arbetsrätt m.m.

Tvistelösning/skiljedomsförfarande

Advokatbyrån NK har omfattande erfarenhet av tvistelösning. I möjligaste mån försöker vi se till att våra klienter undviker fördyrande långa och segdragna processer i domstol. Men om det behövs biträder vi klienter i tvister vilka prövas vid såväl allmän domstol som prövningar genom skiljeförfarande.

Arbetsmiljö

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet. Arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller för arbetsgivare med anställda. Reglerna gäller för personal och elever i skolor, anställda i tillverkningsindustrin likaväl som för transporter, jordbruk och skogsbruk, hotell och restauranger, försäkringsbolag, kontor, statliga och kommunala förvaltningar, forskningsinstitutioner, politiska organisationer, m.fl. NK:s jurister biträder dig för att uppfylla en god arbetsmiljö och bistår dig med vilka regler som gäller för just din verksamhet bistår vid upprättandet och realiserandet av rutiner och policys. Vi bistår och lämnar rådgivning i samband med Arbetsmiljöverkets tillsyn/inspektioner. Vi tillhandahåller även skräddarsydda utbildningar inom arbetsmiljörätt.

NK:s advokater biträder och representerar företag i fråga om arbetsmiljöbrott som kan aktualisera företagsbot. Företagsbot innebär böter för ett företag och är en ekonomisk sanktion för brott som begåtts i näringsverksamhet. Fråga om företagsbot kan aktualiseras om företaget vid ett arbetsmiljöbrott inte har gjort vad som kan krävas för att motverka brottet eller om brottet har begåtts av någon i ledande ställning eller om brottet har begåtts av någon i företaget som har särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten. Vi biträder klienten ifråga om egen utredning avseende arbetsmiljöbrottet för att undersöka omständigheter och ansvar, kommunikation med arbetsmiljöverket, förhör i samband med förundersökning och representation i domstol.

Avtalsrätt

Betydelsen av att förhandla fram förståndiga avtal är ofta av avgörande betydelse för hur lyckad en affär eller ett samarbete blir. Tydliga, relevanta och skarpa avtal är ett viktigt verktyg för en lyckad affär för vår klient.

Behöver du hjälp med att skriva eller granska avtal. NK:s jurister går igenom befintliga avtal för en analys och kommer med förslag på avtal. Vi biträder även vid upprättande av kommersiella avtal och förhandlar allt från justerade standardavtal, joint ventures och samgåenden med många parter, anställnings-, tillverknings-, inköps- och leveransavtal, IT-avtal, licensavtal, konsultavtal, distributionsavtal, fusionsavtal finansieringsavtal, offentliga upphandlingar, aktieägaravtal, aktieöverlåtelseavtal och kompanjonavtal / samarbetsavtal för att nämna några.

Skade och försäkringsrätt

Frågor av skadestånds- och försäkringsrättslig karaktär uppkommer ofta, oavsett om du är privatperson eller företagare. Frågan kan vara allt från tolkning av försäkringsavtal och därtill anknutna frågor, till frågor om preskription och tvister. Även om målet är att undvika tvister så kan en tvist uppkomma vid skadereglering. Det kan handla om ersättningsfrågor med anledning av person- eller sakskada, inomkontraktuellt skadestånd, ersättning i samband med flyg- och övrig transporträtt, rätt till sjukpenning, livränta eller annan ersättning. Skadestånds och försäkringsfrågor är ofta svårmanövrerade ställningstaganden om hur man på bästa sätt för fram sin sak. Det kan då vara avgörande för framgång hur man presenterar sin sak samt hur man säkrar bevisning.

Advokatbyrån NK ger råd och biträder företag och privatpersoner inom alla typer av skadeståndsrättsliga och försäkringsrättsliga frågor. Vid tvister bidrar vi inte sällan med rättsliga bedömningar och skadeståndsutredningar. Om du har drabbats av ekonomisk skada eller personskada hjälper vi dig att ställa krav mot den skadevållande alternativt mot försäkringsbolag eller Försäkringskassan. Vi kan också biträda dig vid rättegångar eller prövningar i olika försäkringsanknutna nämnder. Vi kan även tillvarata din rätt i samband med skaderegleringar för att du ska få största möjliga kompensation.

Företagsförvärv och due diligence

Advokatbyrån NK och dess jurister biträder vid alla typer av företagsförvärv. Det kan vara mindre eller större transaktioner, oavsett om det rör sig om aktieöverlåtelser, rörelseöverlåtelser, utförsäljningar eller uppköpserbjudanden eller s.k. management buy-outs.

Transaktioner av detta slag är inte sällan gränsöverskridande och ställer höga krav på kompetens och erfarenhet. Vi bistår även med s.k. due diligence.

Transporträtt/särskilt flygrätt

Advokatbyrån NK biträder klienter som utgörs av rederier och företag inom såväl land-, sjöfart- och flygtransporter. NK:s jurister har en stor erfarenhet på området flygrätt och företräder bl.a. de ledande rese- och flygbolagen på världsmarknaden.

Stockholmskontoret

Advokatbyrån NK AB
Besöksadress: Kungsgatan 29, 5 tr (T) Hötorget
Postadress: Box 7109, 103 87 STOCKHOLM
Tel: 08 20 14 40
Fax: 08 20 14 41
E-post: info@advokatnk.se

Uppsalakontoret

Advokatbyrån NK AB
Besöksadress: Kungsgatan 62
753 18 UPPSALA
Tel: 018 12 14 40
E-post: info@advokatnk.se

Resa med Bil

Kör till Hötorget och sen mot Stureplan. Fortsätt 500 m och du finner oss på högersida.

Res med SL

SLs logotyp
Snabbaste vägen med SL till oss